Privaatsustingimused - FV Rackets

Privaatsustingimused

Privaatsus

Kliendi privaatsuse ja andmete turvalisuse tagamine on meile väga oluline. Tenniseakadeemia OÜ Tennisekeskust külastava Kliendi andmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja Tenniseakadeemia OÜ Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetele.

TENNISEAKADEEMIA OÜ (KESKUS) ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Üldinfo

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted määravad kindlaks tingimused ja korra, kuidas Keskus töötleb isikuandmeid, sh neid isikuandmeid, mis on saadud enne Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete jõustumist.

Keskusega kliendisuhtesse astumisega, Keskuse treeningule registreerumise ja treeningu ning Keskuse veebilehe külastamisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

Keskusel on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Muudatustest teavitatakse Klienti veebilehe ja/või muu Keskuse sidekanali kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist, v.a. juhul kui Keskus muudab Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ainult tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest.

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave Kliendi ja muu Keskuse poole pöördunud isiku kohta, mida Keskus töötleb (sh Kliendi isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), samuti avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest kogutud teave ja Kolmandalt Isikult seaduslikul teel saadud teave.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne.

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on Keskuse poolt kehtestatud põhimõtted selle kohta, kuidas Keskus Klientide isikuandmeid töötleb.

Kliendisuhted on õigussuhted Kliendi ja Keskuse vahel, mis tekivad seoses Kliendi olemisega Keskuse Kliendiks.

Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool ega Keskuse alluvuses Kliendiandmeid Töötlev füüsiline isik (Volitatud Töötleja).

Keskused on Tenniseakadeemia OÜ, registrikood 12716502, asukoha aadressidega Küti tee 4, Peetri, Sõpruse Tee 5, Viimsi ja Haabersti 5, 13516 Tallinn, e-post courts@fvrackets.ee. Keskus on muuseas asukoht, kus teenindatakse Kliente. Keskuse teeninduskohtade loetelu on avaldatud Keskuse Veebilehel.

Keskuse Kontaktandmed on andmed Keskuse poole pöördumiseks (aadress, e-post, telefoni nr jms), mis on kättesaadavad Keskuse Veebilehel.

Pooled, Pool on vastavalt ühiselt või eraldi Keskus ja Klient.

Teenus(ed) on kõik Keskuse poolt pakutavad teenused.

Klient on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes kasutab või on kasutanud Keskuse Teenuseid või külastab Veebilehte või Keskust.

Veebileht on Keskuse veebileht aadressil www.fvrackets.ee.

Volitatud Töötleja on isik, kes töötleb Isikuandmeid Keskuse nimel. Volitatud Töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on avaldatud Keskuse Veebilehel või muul Keskuse poolt määratud viisil, millest Keskus teavitab Klienti. Volitatud Töötlejate nimekirja täiendatakse ja/või muudetakse mõistliku aja jooksul, üldjuhul 30 päeva jooksul Volitatud Töötleja andmete muutumisest.

Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtted

Keskus töötleb Isikuandmeid õigusaktides, sh EL isikuandmete kaitse üldmääruses (EL määrus nr 2016/679), Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud lepingutes sätestatud tingimustel ja korras.

Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Kliendiga sõlmitud lepingutes määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Keskus hoiab Isikuandmete konfidentsiaalsust ning Töötleb Isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Keskus rakendab vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et tagada Isikuandmete kaitse tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Nõuame mõistlike konfidentsiaalsus- ja turvameetmete järgimist ka Volitatud Töötlejatelt, kellele kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega Isikuandmeid edastame.

Keskuse töötajal jm personalil on õigus Isikuandmeid Töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava tööülesande täitmiseks, järgides Keskuse juhiseid ja õigusaktide nõudeid. Keskuse töötajad on kohustatud hoidma Isikuandmeid konfidentsiaalsena tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud lepingutele.

Töödeldavad Isikuandmed

Keskus Töötleb Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile Teenuse osutamiseks, Kliendisuhtest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muul eelnevalt määratletud õiguspärasel eesmärgil.

Peamised Töödeldavad Isikuandmed on järgnevad:

 • isiklikud andmed, sh nimi, isikukood, sünniaeg;
 • kontaktandmed, sh aadress, telefoni number, e-posti aadress;
 • tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed, sh andmed tarbijamängudes võidetud auhindade ja kampaaniates osalemise kohta;
 • andmed maksekäitumise kohta;
 • andmed Teenusega seotud Kliendi segmendi kohta, sh sugu ja vanus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Keskus Töötleb Isikuandmeid Kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks, Kliendi paremaks teenindamiseks, pakkumiste tegemiseks, Teenuste kasutamise analüüsimiseks, Teenuste kvaliteedi parandamiseks, uute Teenuste arendamiseks.

Lisaks Töötleb Keskus Isikuandmeid õigusaktides lubatud ulatuses selleks, et:

 • täita Kliendiga sõlmitud lepingut või tagada vastava lepingu täitmist ning realiseerida ja kaitsta oma õiguseid;
 • teostada kliendigruppide, teenuste turuosade jms uuringuid ja analüüse;
 • kontrollida, vajaduse korral parandada ja täiendada Isikuandmeid;
 • saata Kliendile Keskuse ja Kolmandast Isikust koostööpartneri toodete ja teenuste reklaame ja pakkumisi;
 • korraldada tarbijamänge või kampaaniaid;
 • paremini mõista Kliendi ootusi (nt Veebilehe külastuste analüüs, Kliendi rahulolu küsitlused jms).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Keskus võib Isikuandmeid edastada:

 • teistele Keskusega samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele, kui see on vajalik Kliendisuhte täitmiseks (Teenuse osutamiseks) või muu Isikuandmete Töötlemise eesmärgi täitmiseks;
 • Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt maksevahendajad, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad jt);
 • Volitatud Töötlejatele;
 • nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
 • Kliendi rahalise võlgnevuse korral inkassofirmale ja maksehäireregistri pidajale;
 • muudele Kolmandatele Isikutele, kui Klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

Keskus edastab Isikuandmeid ka juhul, kui  see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile).

Keskus edastab Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel võib Keskus kasutada Kolmandaid Isikuid (nt IT-partnereid, maksekeskust) ja teha neile kättesaadavaks Isikuandmeid. Need isikud töötlevad Isikuandmeid olenevalt asjaoludest kas oma reeglite kohaselt ja omal vastutusel või Volitatud Töötlejana Kliendi nimel.

Keskus ei edasta Isikuandmeid Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse kolmandasse riiki.

Isikuandmete kasutamine turunduses

Keskus Töötleb Isikuandmeid ka otseturunduslikel eesmärkidel, tarbijaharjumuste uurimiseks, küsitluste läbiviimiseks, kooskõlas õigusaktide nõuetega.

Kliendile tehtavad otseturunduslikud pakkumised võivad põhineda Keskuse infosüsteemide poolt füüsilise isiku osaluseta tehtud otsustel (automaatsed otsused). Kui Klient ei ole pakkumises toodud andmetega nõus, siis on Kliendil õigus nõuda andmete parandamist.

Kliendil on õigus keelduda teda puudutavate Isikuandmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks, samuti andmete üleandmise Kolmandatele Isikutele  tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks.

Pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta Keskuse Teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt teave võlgnevuse kohta, lepingu lõppemisest teavitamine jne). Sellise teabe saamisest ei saa Klient üldjuhul keelduda.

Isikuandmete säilitamine

Keskus salvestab ja säilitab kõik Kliendi poolt Kontaktandmete (nt telefon, e-post) teel Keskusele antud korraldused, samuti muud Kliendisuhte täitmisega seotud Kliendi toimingud.

Keskuse ja Kliendi vara kaitsmise, samuti Keskuse töötajate ja Klientide füüsilise turvalisuse tagamise eesmärgil võib Keskus jälgimisseadmete abil jälgida Keskuse ruume ja nende lähiümbrust (sh ka isikuid) ning jälgimise tulemused salvestada. Keskus võib jälgimisseadmete salvestisi kasutada Keskuse õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Keskusele tekitatud kahju tõendamisel. Keskus on kohustatud salvestisi edastama õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses eelkõige kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.

Isikuandmete muutmine ja nende kasutamise (töötlemise) lõpetamine 

Keskus kontrollib regulaarselt (nt e-posti ja/või telefoni teel, kliendikohtumisel), kas Keskuse valduses olevad Isikuandmed on täielikud ja korrektsed. Kliendil on õigus nõuda ebaõigete Isikuandmete parandamist.

Kliendil on kohustus Keskust viivitamatult teavitada kõikidest muudatustest ja ebatäpsustest Keskusele esitatud Isikuandmetes.

Kliendil on õigus tutvuda oma Isikuandmetega Keskuses või Keskuse Kontaktandmete (e-posti) vahendusel. Keskus võimaldab andmetega tutvumist õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Taotluse keerukuse, suure mahu  tõttu vms juhul võib Keskus pikendada andmete tutvumise tähtaega 3 kuuni. Keskus järgib andmete tutvustamisel Isikuandmete kaitse nõudeid ning võib nõuda Kliendi isiku tuvastamist.

Kliendil on õigus nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete kohaselt lubatud. Keskus vaatab Kliendi taotluse läbi ja vastab sellele õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Taotluse keerukuse, suure mahu  tõttu vms juhul võib Keskus pikendada andmete tutvumise tähtaega 3 kuuni. Keskus järgib taotlusele vastamisel  Isikuandmete kaitse nõudeid ning võib nõuda Kliendi isiku tuvastamist .

Keskus töötleb Isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Isikuandmete Töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus:

 1. a) tutvuda oma Isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;
 2. b) nõuda oma Isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;
 3. c) nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 4. d) esitada Isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;
 5. e) nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;
 6. f) võtta Isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;
 7. g) esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Eelkirjeldatud õigused võivad olla isikuandmete kaitse üldmääruses jm õigusaktides toodud tingimustel ja juhul piiratud.

Kliendi õiguste kaitse

Kliendil on õigus pöörduda Keskuse, Andmekaitse Inspektsiooni ja pädeva kohtu poole, kui tema hinnangul rikub Keskus Isikuandmete Töötlemisel Kliendi õiguseid. Kliendil on õigus nõuda tema õiguste rikkumisega talle tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Kliendil on võimalus Keskusega ühendust võtta Keskuse Kontaktandmete kaudu, kui Kliendil tekib küsimusi seoses Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega või kui Kliendil on kaebuseid seonduvalt Isikuandmete Töötlemisega.

Biomeetriline näotuvastus

 • biomeetriliste andmete töötlemise eesmärgiks on isikutuvastus keskusesse pääsemiseks;
 • õiguslikuks aluseks on kliendi nõusolek;
 • biomeetrilisi andmeid töödeldakse vaid kliendi nõusolekul ja nõusoleku saab klient igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja tennisekeskusele või võtta ära näotuvastuse nõusoleku nõustumise linnuke enda kontol. Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, lõpetame teie isikuandmete töötlemise nõusolekus toodud eesmärgil ja kustutame need andmed. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud andmetöötluse seaduslikkust;
 • nõusoleku mitteandmise korral ei ole võimalik tennisekeskuse ruumidesse sisse pääseda;
 • süsteemis üles laetud pildi info talletatakse pilvepõhisesse failiteenusesse ja krüpteeritud kujul andmebaasi ning pilti hoitakse teenuse osutamise ajaks ja eesmärgil. Biomeetrilisi andmeid välistesse süsteemidesse ei koguta. Need genereeritakse ja hoitakse lokaalselt seadmetes. Kui soovite pildi või muude andmete kustutamist, siis palume oma soovist teada anda e-posti aadressil courts@fvrackets.ee või võtke ära näotuvastuse nõusoleku linnuke enda kontol.